Zásady ochrany soukromí

Jaké informace shromažďujeme

Při odeslání formuláře Žádost o splátkový kalendář a formuláře Odpověď na žádost o poskytnutí součinnosti jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení formuláře.

Jakým způsobem shromažďujeme informace

Některé informace získáme přímo od vás (vyplněním formuláře Žádost o splátkový kalendář a formuláře Odpověď na žádost o poskytnutí součinnosti). Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookie).

Informace, které získáváme od vás

Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k vyřízení formuláře. Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, nemusíte nám je poskytnout. Případné odmítnutí může mít za následek omezení služeb webových stránek exekutor-brno.eu nebo nemožnost naplno využívat funkce systému.

Informace, které získáváme automaticky

Automaticky zaznamenáváme různé informace o tom, jakým způsobem používáte službu exekutor-brno.eu, k čemuž využíváme například soubory cookie. To nám mimo jiné umožňuje analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat službu exekutor-brno.eu. Tyto data jsou anonymní.

K čemu používáme získané informace

Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení formulářů, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

Používání osobních údajů

Osobní informace, které shromažďujeme, nám pomáhají poskytovat a vylepšovat náš produkt a služby s ním spojené. Dále slouží k efektivní komunikaci s Vámi.

Sdílení osobních údajů

Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkou situace související s platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Anonymní informace

Služby Exekutorského úřadu Brno - město, Mgr. Lucie Valentové, soudního exekutora používají v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Obecné informace

Zpracovatel osobních údajů - Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor (údaje jsou šifrovány a ukládány na serverech u společnosti ABzone s.r.o)

Provozovatel serverů ABzone s.r.o (servery jsou umístěny v České republice).

Bezpečnost dat

Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Zpracovatelská smlouva

 1. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů zpracovatelem dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). Klient je správcem těchto údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v bodech 3 - 6 této smlouvy. Prostředky zpracování jsou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
 3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
  1. běžné osobní údaje
  2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR
 4. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování platformy Exekutorského úřadu Brno - město, Mgr. Lucie Valentové, soudního exekutora formou licenční smlouvy.
 5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho dodavatelů podle bodu 7 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.
 6. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 7. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu ABzone s.r.o Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Exekutorského úřadu Brno - město, Mgr. Lucie Valentové, soudního exekutora formou licenční smlouvy.
  2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
  3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
  5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle bodu 7 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
  6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
  7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
  8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle bodu 6 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
  9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.
 9. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Novinky

Dražba 169EX 1907/22-147 odročena na neurčito

30.1.2024 | Dražba 169EX 1907/22-147 se odročuje na neurčito.

Dražba 169EX 3086/22-69 odročena na neurčito

21.12.2023 | Dražba 169EX 3086/22-69 se odročuje na neurčito.

Přidána dražba 169EX 1743/16-198 do sekce Dražby nemovitostí

18.12.2023 | Dražba 169EX 1743/16-198 se bude konat elektronicky dne 25.1.2024 v 8:30 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies