Přidána dražba nemovitosti 169EX 6498/13-130 do sekce Dražby

21.8.2017

Předmětem ocenění je samostatně stojící rodinný dům a pozemky uţívané v jednotném funkčním celku v obci Rychvald. Jedná se o přízemní objekt, jenţ je podsklepený, je zastřešen valbovou střechou s částečně vyuţívaným podkrovím. Jedná se o dům, který byl uveden do provozu před přibliţně pětapadesáti lety. Mezi pozemky uţívané spolu s domem patří také pozemky uţívané jako komunikace a pozemky zemědělské či neplodná půda.
Posuzovaný objekt je přístupný po místní nezpevněné komunikaci. Parkování je moţné přímo u domu na nezpevněném parkovacím stání.
Obec Rychvald je napojena na síť silnic, které ji spojují s okolními vesnicemi a městy. Obec je dopravně obsluhována autobusy příměstské dopravy města Ostravy, nejbliţší zastávka je vzdálena cca 500 m od objektu.
Stavba se ke dni ocenění jeví jako trvale neuţívaná.
Pozemek parcelní číslo 2370 je z převáţné části zastavěn stavbou hlavní, zbylá část je s pozemkem parcelní číslo 2371 uţívána jako zahrada. Pozemky parcelní číslo 2372 a 2373 společně tvoří nezpevněnou příjezdovou cestu, společnou pro několik sousedních domů, s moţností parkování na nezpevněné ploše. Pozemky parcelní číslo 2375, 2376 a 2377, jenţ navazují na plochu zahrady, nejsou oploceny a tvoří ucelenou plochu parcel bez hospodářského uţitku s porostem. V místě je moţnost napojení na elektřinu, kanalizaci a vodovod. Obec Rychvald nemá zpracovanou cenovou mapu pozemků.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

4.8.2020 | Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

31.7.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích úst, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

23.7.2020 | Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor