Přidána dražba nemovitosti 169EX 6498/13-130 do sekce Dražby

21.8.2017

Předmětem ocenění je samostatně stojící rodinný dům a pozemky uţívané v jednotném funkčním celku v obci Rychvald. Jedná se o přízemní objekt, jenţ je podsklepený, je zastřešen valbovou střechou s částečně vyuţívaným podkrovím. Jedná se o dům, který byl uveden do provozu před přibliţně pětapadesáti lety. Mezi pozemky uţívané spolu s domem patří také pozemky uţívané jako komunikace a pozemky zemědělské či neplodná půda.
Posuzovaný objekt je přístupný po místní nezpevněné komunikaci. Parkování je moţné přímo u domu na nezpevněném parkovacím stání.
Obec Rychvald je napojena na síť silnic, které ji spojují s okolními vesnicemi a městy. Obec je dopravně obsluhována autobusy příměstské dopravy města Ostravy, nejbliţší zastávka je vzdálena cca 500 m od objektu.
Stavba se ke dni ocenění jeví jako trvale neuţívaná.
Pozemek parcelní číslo 2370 je z převáţné části zastavěn stavbou hlavní, zbylá část je s pozemkem parcelní číslo 2371 uţívána jako zahrada. Pozemky parcelní číslo 2372 a 2373 společně tvoří nezpevněnou příjezdovou cestu, společnou pro několik sousedních domů, s moţností parkování na nezpevněné ploše. Pozemky parcelní číslo 2375, 2376 a 2377, jenţ navazují na plochu zahrady, nejsou oploceny a tvoří ucelenou plochu parcel bez hospodářského uţitku s porostem. V místě je moţnost napojení na elektřinu, kanalizaci a vodovod. Obec Rychvald nemá zpracovanou cenovou mapu pozemků.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor