Přidána dražba nemovitosti 169EX 4149/14-154 do sekce Dražby

4.3.2017

Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 258/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rybník, č.p. 262, výroba (stavba stojí na pozemku p.č. St. 258/3), a dále pozemku p.č. 1272/28 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1272/31 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rybník u České Třebové, obec Rybník, okres Ústí nad Orlicí.
Dne 9.3.2005 vydal městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby, kolaudační rozhodnutí a povoluje užívání stavby: Stavební úpravy části bývalého kravína na výrobnu plastových oken a dveří a samostatně stavba dřevostavby sociálního zařízení k provozovně Rybník, č.e. 624.
Dne 29.3.2010 bylo vydáno ohlášení o změně údajů o stavbě a to o zrušení čísla evidenčního a přidělení čísla popisného.
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Rybník, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Rybník 262, 560 02 Rybník. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1665/23 - ostatní plocha, p.č. 1665/15 - ostatní plocha, p.č. 1272/24 - ostatní plocha, p.č. 1272/23 - ostatní plocha a p.č. 1272/20 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rybník, č. p. 64, 56002 Rybník.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, septik. Dle informací ČSÚ v obci Rybník je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zařízením a z prostor určených pro výrobu.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla vyměněna okna za nová plastová, včetně osazení parapetů a byly opraveny zbylé klempířské konstrukce, oprava vytápění objektu, položeny nové podlahové krytiny, nové rozvody elektro a bylo modernizováno vnitřní vybavení bytové jednotky. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění
uvažovat jako průměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito
venkovními úpravami:
- přípojky IS
Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1272/28 - ostatní plocha se nachází vedlejší stavba (přístřešek pod pultovou střechou krytou krytinou onduline), který dle sdělení účastníka místního šetření, pana Radka Milkoviče, společnost ke dni ocenění nevlastní a nikterak neužívá, proto není předmětem ocenění.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 125/20-58 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 125/20-58 se uskuteční dne 23.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-56 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-56 se uskuteční dne 16.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-57 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-57 se uskuteční dne 16.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor