Dražby nemovitostí

1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 8478/13-123
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 21.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 14.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Lažánky
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Jedná se o pozemek parc.č. 4007 nacházející se východně od zástavby obce Lažánky vpravo od státní silnice vedoucí z Lažánek do Veverské Bítýšky. Příjezd k nim je zajištěn odbočkou z této silnice po polní cestě s nezpevněným povrchem. Jedná se o pozemek bez jakýchkoliv staveb a trvalých porostů, který je součástí obdělávaného lánu. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý půda (BPEJ 52914), v územním plánu obce je veden v plochách zemědělských. Pozemek je neoplocený, volně přístupný, mírně zvlněný, obdélníkového tvaru, s výrazně větší délkou jak šířkou. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,25 MB)

Dodatek k ZP (0,09 MB)

1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov 1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov 1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 169EX 3273/11-159
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 45.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 30.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Kostelany nad Moravou
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Vesnice Kostelany nad Moravou patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Uherské Hradiště. Obec Kostelany nad Moravou se rozkládá asi pět kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno 934 obyvatel. Obec leží v průměrné výšce 177 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 470 ha, z toho orná půda zabírá šedesát tři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Pozemek leží v sousedství řeky Moravy a je součástí většího aktivně zemědělsky obdělávaného honu. Plocha je rovinná. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,82 MB)

Prohlášení znalce (0,16 MB)

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

Pozemky Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4697/15-112
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 370.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 246.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Velké Losiny
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 154, o výměře 77m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 159, o výměře 51m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 160, o výměře 122m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 693/1, o výměře 191m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 696/1, o výměře 1298m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 697, o výměře 2421m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 698/7, o výměře 3222m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 698/8, o výměře 337m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 700, o výměře 466m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 701/2, o výměře 2897m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 702/1, o výměře 5883m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 703/1, o výměře 188m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 704/2, o výměře 2342m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Velké Losiny, katastrální území Bukovice u Velkých Losin, na listu vlastnictví č. 86, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: náletové dřeviny, smrk s příměsí borovice, modřínu a javoru klenu.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1099/17-89
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 131.518,− Kč
 • Nejnižší podání: 87.679,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Žďárná
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Jedná se o pozemky parc.č. 106/23 – trvalý travní porost, parc.č. 601/34 – orná půda, parc.č. 719/26 – trvalý travní porost a parc.č. 719/39 – orná půda, vše včetně součástí a příslušenství v kat. úz. a obci Žďárná, okres Blansko, podle stavu ke dni 22.10.2018.
Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 370 pro k.ú. Žďárná a obec Žďárná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice.
Pozemky jsou mimo zastavěné území obce Žďárná, pozemky jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Pozemek parc.č. 106/23 je dle územního plánu obce mimo její zastavěné a zastavitelné území, je cca 200 m jihozápadně od centra obce – Obecního úřadu a východně od komunikace silnice II.tř.č.150. Okolí je tvořeno západně a severně zástavbou rodinných domů, východně a jižně zemědělskými pozemky, přístup je ze zpevněné komunikace odbočující z přístupové komunikace silnice II.t.ř.č. 150.
Pozemek parc.č. 601/34 – orná půda je součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích cca 700 m vzdušnou čarou severozápadně od centra obce. Pozemek je ve zvlněné krajině ve svahu přivráceném k západ, přístup je omezený polními cestami. Okolí tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky.

Pozemky parc.č. 719/26 – trvalý travní porost a parc.č. 719/39 – orná půda jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích cca 1,9 km vzdušnou čarou jihovýchodně od centra obce. Pozemky na sebe navazují v příčném směru, jsou ve zvlněné krajině ve svahu přivráceném k jihovýchodu, přístup je omezený polními cestami. Okolí tvoří severně a západně zemědělsky obhospodařované pozemky, jižně a východně jsou lesní porosty.

Obec Žďárná je v okrese Blansko, pověrou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. Obec Žďárná se rozkládá cca 9 km východně od centra Boskovic při silnici II.tř.č. 150 Boskovice - Prostějov, Blansko je cca 18 km jihozápadně, centrum Brna pak cca 44 km jižně. Žďárná je dopravně dostupná po silnici II.t.ř.č. 150, železnice v obci není. Na území obce žije trvale zhruba 760 obyvatel. 

Z hlediska občanské vybavenosti je v obci k dispozici MŠ, základní škola vyššího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Z hlediska pracovních příležitostí je nabídka v místě omezená, za prací se dojíždí do okolních měst.


Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,79 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec

 • Spisová značka: 169EX 7000/16-89
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 342.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 228.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec
 • Adresa objektu: Bezručova 756, Jablunkov, okres Frýdek-Místek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Bytová jednotka je vybudována v typovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V domě se nachází půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou železobetonové. Tvar střechy je valbový, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště je z polystyrenu. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště a klubovnu.

Na základě sdělení pana Byrtuse byl objekt postaven v roce 1964.

V roce 2003 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha – částečná (výměna střešní krytiny), dále v roce 2013: okna - celková, zateplení pláště - celková, vstupní prostor - celková, odpady - celková.

Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav bytového domu je velmi dobrý.

Bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Na základě informací pana Byrtuse je umístěna v 2. podlaží a dispozičně se jedná o 3+1. Podlahová plocha činí 84.2 m2 .

Dle získaných informací je bytové jádro je vyzděné. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a na WC je klasická toaleta. Pro vaření je využívána kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů.

V obytných místnostech jsou položeny vlýsky, koupelna a WC mají na podlaze keramickou dlažbu.

Mezi další vybavení bytu patří digestoř, anténní rozvody, síťové rozvody.

Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Byt má ústřední topení pomocí plynového kotle a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody zajišťuje bojler, plynový kotel.

V bytě podle získaných informací proběhla rekonstrukce koupelny (instalován sprchový kout) a vybavení kuchyně.

Na základě zjištěných informací se předpokládá, že bytová jednotka je v dobrém stavu.

Bytový dům stojí na pozemku parc. č. 1313 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov. Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je po zpevněné cestě (přes pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov a ČR – ÚZSVM).

Bytový dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nachází pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde omezené parkovací možnosti v blízkosti objektu.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Příslušenstvím bytu jsou dle zjištěných informací dva sklepy. Dále každý z vlastníků jednotek může využívat zahradu u domu. Zahrady jsou na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov, nájemné za tyto pozemky činí ročně 13 000 Kč, z této částky platí každý z vlastníků příslušný podíl. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,53 MB)

1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec 1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec 1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor