Dražby nemovitostí

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3773/18-56
 • Datum konání dražby: 3.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
 • Adresa objektu: Na Pískách č.e. 58, Svatava, okres Sokolov
 • Okres: Sokolov
 • Popis:

Stavebně technický stav a vybavení objektu se odhaduje na základě vizuálního posouzení stavby, užitná plocha se dohaduje dle dostupných zjištění.

 Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není pravděpodobně podsklepená, není zde půda a disponuje pravděpodobně vybudovaným obytným podkrovím. Odhadované stáří objektu přibližně 40 let.

Základy jsou pravděpodobně tvořeny z betonu bez izolace, objekt je smíšené konstrukce – příhradová konstrukce pravděpodobně s vyzděním, stěny mají tloušťku do 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytina je plechová a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není z vnější strany zateplena.

Dispozičně se pravděpodobně jedná o jednu či dvě přízemní místnosti a pokoj v podkroví. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy odhadem do 38 m2 .

Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení stavby nebylo zjištěno, předpokládá se spíše podstandard. Zda objekt disponuje vybudovanou koupelnou či sociálním zařízením nebylo zjištěno. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie - předpoklad napojení na distr. síť. Zdroj vody - nezjištěno, odpad - nezjištěno. Vytápění objektu - nezjištěno, předpoklad lokální na TP.

Stav objektu dle vizuálního posouzení s průběžnou, částečně zanedbanou údržbou. Některé konstrukční prvky a vnitřní vybavení se uvažují dožité, případně v mezním stavu. Objekt se uvažuje k rekonstrukci.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: na parc. č. 893 zděná stavba evidovaná v KN jako stavba č.p. 58 - rodinná rekreace, jedná se o torzo jednoho podlaží bývalého rekreačního domku - v současné době je využíván zřejmě jako kolna. Stav zcela dožitý.

Poloha rekreačního objektu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Ve vzdálenosti cca 3 – 4 km je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Na listu vlastnictví jsou poznámky o zahájení exekuce a exekuční příkazy.

Na listu vlastnictví je vedeno ve prospěch parc. č. 893 věcné břemeno spočívající v právu vybudování přípojky el. energie, oprav a případných dalších činností při opravách na příslušném pozemku – povinnost k parcele č. 900. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,87 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

Podíl 3307/151900 garáže a pozemků Líšeň, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 13/14-197
 • Datum konání dražby: 26.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 364.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 242.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
a) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/151900:
- jednotka číslo 2782/143 v budově číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245, LV 7975,
způsob využití garáž,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 8110,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 3307/1039719 na společných částech domu a pozemku:
- bytový dům číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245,
- pozemek parcelní číslo 5049/245, o výměře 1505 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 7975;
b) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:
- pozemek parcelní číslo 5049/29, o výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/30, o výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/246, o výměře 153 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/269, o výměře 493 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/270, o výměře 231 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/271, o výměře 127 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/272, o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/273, o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/274, o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/276, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/337, o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 10265;

c) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:

- pozemek parcelní číslo 5049/15, o výměře 2013 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13539;

d) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:

- pozemek parcelní číslo 5037/17, o výměře 461 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13715,

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/3 RD Jiříkov, okres Děčín, 1/6 RD Jiříkov, okres Děčín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1056/16-142
 • Datum konání dražby: 18.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 590.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 393.334,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
 • Adresa objektu: Jiříkov 721, okres Děčín
 • Okres: Děčín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, jsou v současné době v katastru nemovitostí zapsány jako
vlastnictví Lenky Havlíčkové, nar. 26.05.1991, bytem Mánesova 721/25, 707 53 Jiříkov, a tyto se určují takto:
A) podíl povinného o velikosti 1/3:
- stavba číslo popisné 721, stojící na pozemku parcelní číslo St. 1256 (LV 198), způsob využití rod.dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 1133,
B) podíl povinného o velikosti 1/6:
- pozemek parcelní číslo St. 1256, o výměře 209 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba číslo popisné 721, způsob využití rod.dům (LV 1133),
- pozemek parcelní číslo 1445, o výměře 623 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 1447, o výměře 683 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální

pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 198.

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:

- kotel na tuhá paliva, závěsné radiátory, bojler;

- okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, pozemek je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou;

- zděná kolna, dřevěná kolna.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3081/18-85
 • Datum konání dražby: 13.5.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 119.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 79.334,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Rohle 122, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 2451, o výměře 644 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2478, o výměře 465 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 122, způsob využití bydlení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Rohle, katastrální území Rohle, na listu vlastnictví č. 36, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep, půda, schodiště, kuchyně s kuchyňskou linkou, v jižní části koupelna s umyvadlem a vanou, klasická splachovací toaleta, v severní části suché WC, dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře s dřevěnými zárubněmi, dřevěné vchodové dveře, lustry, v obytných místnostech a kuchyni lino, ostatní místnosti cementový potěr, elektřina o napětí 230V a 400V, přípojka na rozvodnou síť elektrického proudu, studna, septik, lokální vytápění na tuhá paliva, kotel, radiátory, bojler, okrasné a ovocné dřeviny, hospodářský přístavek, kůlna.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka Bochov, okres Karlovy Vary; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7020/14-234
 • Datum konání dražby: 27.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 530.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 353.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
 • Adresa objektu: Bochov 329, 330, okres Karlovy Vary
 • Okres: Karlovy Vary
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného
a jeho manžela Petra Ciny (generálie shora), a to:
- bytová jednotka číslo 330/7 v budově číslo popisné 329, 330, stojící na pozemku parcelní číslo St. 478 (LV 416),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Karlovy Vary, pro obec Bochov, katastrální území Bochov, na listu vlastnictví č. 565,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 550/14150 na společných částech domu a pozemku:
- stavba číslo popisné 329, 330, stojící na pozemku parcelní číslo St. 478, způsob využití byt.dům,
- pozemek parcelní číslo St. 478, o výměře 434 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Karlovy Vary, pro obec Bochov, katastrální území Bochov, na listu vlastnictví č. 416,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: elektřina, napojení na vodovodní řád a veřejnou kanalizaci.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 21 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 5529/18-158 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 169EX 5529/18-158 se uskuteční dne 23.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 945/21-70 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 945/21-70 se uskuteční dne 2.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 397/21-83 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 397/21-83 se uskuteční dne 2.6.2022 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies