Dražby nemovitostí

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 169EX 3273/11-159
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 45.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 30.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Kostelany nad Moravou
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Vesnice Kostelany nad Moravou patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Uherské Hradiště. Obec Kostelany nad Moravou se rozkládá asi pět kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno 934 obyvatel. Obec leží v průměrné výšce 177 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 470 ha, z toho orná půda zabírá šedesát tři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Pozemek leží v sousedství řeky Moravy a je součástí většího aktivně zemědělsky obdělávaného honu. Plocha je rovinná. 

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

 • Spisová značka: 169EX 3735/16-119
 • Datum konání dražby: 17.12.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 521.490,− Kč
 • Nejnižší podání: 347.660,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy
 • Adresa objektu: Chanovice
 • Okres: Klatovy
 • Popis:

Pozemky se nachází v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, při obci Dobrotice a Chanovice v okrese Klatovy. Pozemky leží v okolí obce Dobrotice. Jde o lesní pozemky. Pozemky neleží v jednom funkčním celku, pouze pozemky parc. č. 167 168/1 a 168/2 tvoří jeden funkční celek na západ obce Dobrotice. Pozemek parc. č. 235 leží na sever od obce, pozemek parc. č. 770 na východ, stejně tak pozemek parc. č. 822m který leží nejvýchodněji a nejdál od obce. Pozemek parc. č. 167/168/1 a 168/2 ležící va západ obce je tvořen částečně smrkem ztepilým a borovicí lesní dle LHO je věk je po okrajích pozemku cca 78 let, uvnitř pozemku cca 10 let. Jde o porosty v polích. Pozemek parc. č. 235 ležící na sever od obce Dobrotice je umístěn v polích a tvořen smrkem ztepilým borovicí lesní a dubem letním ve stáří 80 let. Pozemek parc. č. 770 na východ od obce je dle LHO tvořen borovicí lesní ve věku 66 let. nejvýchodnější pozemek parc. č. 822 je z velké části vymýcen – zejména v severní části a jižní části holina z roku 2014. Prostřední část pozemku je tvořena smrkem ztepilým a borovicí lesní ve věku 105 let.

Všechny pozemky jsou vedeny jak územním plánem, tak katastrem nemovitostí jako lesní pozemky. Cena pozemků, kde jsou holiny a byly vymýceny, bude pokrácena.

Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice

 • Spisová značka: 169EX 7677/13-141
 • Datum konání dražby: 6.12.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 419.570,− Kč
 • Nejnižší podání: 279.714,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Lhota Rapotina, č.pop. 107
 • Okres: Blansko
 • Popis:

Nemovitosti - pozemky: parc.č. 604/2 – orná půda, parc.č. 662 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lhota Rapotina, č.pop. 107 – rodinný dům, parc.č. 663 – orná půda, parc.č. 664 – ostatní plocha, manipulační plocha a parc.č. 802/7- orná půda, vše včetně součástí a příslušenství, v kat. území Lhota Rapotina, obci Lhota Rapotina, okres Blansko podle stavu ke dni prohlídky tj. 11.3.2019.

Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 22 v k.ú. Lhota Rapotina u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice.

Rodinný dům č.pop. 107 s pozemky ve funkčním celku parc.č. 662, 663 a 664 jsou 1,4 km severozápadně od centra obce Lhota Rapotina (obecního úřadu) mimo zastavěné území obce v lokalitě zemědělsky obhospodařovaných pozemků při levém břehu říčky Bělá, za říčkou jsou pak rozsáhlé lesní porosty s oborou Rovná. Lokalita je v záplavovém území – zóna 2; koryto říčky je vzdáleno cca 50 m severně. Přístup a příjezd k nemovitostem je po nezpevněné cestě na pozemcích obce Lhota Rapotina, Česká republika a fyzických osob; přístup nebyl omezen. Nájezd na zpevněnou komunikaci silnice III. třídy č. 37429 je západně cca 700 m, nájezd na silnici II. tř.č. 374 je cca 600 východně. Stavba č.pop. 107 na pozemku parc.č. 662 je uprostřed oplocené zahrady na pozemcích parc.č. 663 a 664; pozemky jsou zatravněné s trvalými porosty, na pozemcích jsou drobné stavby přístřešků, celková plocha pozemků užívaných ve funkčním celku je 1.353 m2.

Šetřením na stavebním úřadě se nepodařilo zjistit stáří stavby č.pop. 107, stáří odhaduji cca 70 let. Stavba je na pozemku parc.č. 662, pozemek je stavbou zcela zastavěn, při severní hranici pozemku byla provedena pozdější přístavba s pultovou střechou na části pozemku parc.č. 664, který je dále bez staveb, jsou na něm trvalé porosty. Pozemek parc.č. 663 je zahradou kolem stavby č.pop. 107; západní část je s neudržovaným sadem ovocných stromů, východní část je s okrasnými dřevinami, je zde kopaná studna, přístřešky; pozemek je oplocený. Dle sdělení stavebního úřadu nejsou k pozemkům jako celku přivedeny žádné inženýrské sítě.

Dle telefonického dotazu na Obecním úřadu Lhota Rapotina, je stavba užívána sporadicky v sezoně pro rekreační účely.

Pozemek parc.č. 604/2 – orná půda je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků při pravém břehu řeky Svitavy, severovýchodně od kolejiště železniční tratě Brno – Skalice nad Svitavou, cca 1,5 km severně od centra obce Lhota Rapotina (obecního úřadu). Přístup k pozemku je po polní cestě podél řeky Svitavy. Na pozemku nejsou žádné stavby ani trvalé porosty. Pozemek je rovinný, lichoběžníkovitého pravidelného tvaru. Nájemní smlouva nebyla objednavatelem poskytnuta.

Pozemek parc.č. 802/7 – orná půda je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků u rodinného domu č.pop. 107 s pozemky ve funkčním celku parc.č. 662, 663 a 664 cca 1,4 km severozápadně od centra obce Lhota Rapotina (obecního úřadu). Na pozemku nejsou žádné stavby ani trvalé porosty. Pozemek je rovinný, nepravidelného protáhlého tvaru ve směru východ – západ. Nájemní smlouva nebyla objednavatelem poskytnuta.

Vzhledem k tomu, že oceňované nemovitosti jsou ve dvou lokalitách a jedná se o pozemky s různým využitím, ocenění je provedeno samostatně pro stavbu č.pop. 107 na pozemku parc.č. 662 s pozemky ve funkčním celku parc.č. 662, 663 a 664 a dále samostatně pro zemědělsky využívané pozemky parc.č. 604/2 a 802/7, vše včetně součástí a příslušenství, v kat. území a obci Lhota Rapotina, okres Blansko.

1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice 1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice 1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice 1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice 1/2 rodinného domu Lhota Rapotina, okres Boskovice

1/3 rodinného domu Rokytnice u Přerova, Přerov

 • Spisová značka: 169EX 7137/18-68
 • Datum konání dražby: 28.11.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 65.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 43.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Rokytnice č.p. 319, 751 04 Rokytnice
 • Okres: Přerov
 • Popis:

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Rokytnice, jako samostatně stojící. Objekt se nachází na adrese Rokytnice č.p. 319, 751 04 Rokytnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 937/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Rokytnice, č. p. 143, 75104 Rokytnice.

Dle informací ČSÚ v obci Rokytnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V 70. letech proběhla nadstavba rodinného domu, včetně modernizace vnitřního vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). 

Příslušenství stavby hlavní je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou - ocelová vrata s drátěným pletivem v ocelovém rámu - přístupový chodník betonový - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/3 rodinného domu Rokytnice u Přerova, Přerov 1/3 rodinného domu Rokytnice u Přerova, Přerov 1/3 rodinného domu Rokytnice u Přerova, Přerov

1/3 chaty Mladeč, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EX 181/13-152
 • Datum konání dražby: 28.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 57.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 38.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Mladeč, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

V katastru nemovitostí je nemovitost evidovaná jako jiná stavba, na základě obhlídky se předpokládá, že je nemovitost využívána jako rekreační objekt. Jedná se o samostatnou stavbu, která má jedno nadzemní podlaží a je pravděpodobně podsklepená, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1975. Objekt byl zateplen a předpokládá se výměna střešní krytiny.

Základy jsou betonové izolované, konstrukce objektu je pravděpodobně dřevěná, plášť je zateplený polystyrenem. Stropy se předpokládají dřevěné trámové. Střecha je stanová, střešní krytina je plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové.

Podlahová plocha činí odhadem 37 m2 .

Okna jsou v celém objektu s okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné. Předpokládá se, že v objektu není zřízena koupelna ani splachovací WC.

V budově jsou pravděpodobně provedeny vnitřní rozvody elektřiny, přípojka zdroje elektrického proudu ale chybí. Objekt je pravděpodobně bez zdroje pitné vody a odpadní vody zřejmě nejsou v objektu řešeny. Zemní plyn zde není zaveden. Předpokládá se lokální vytápění pomocí kamen či krbu.

Předpokládá se, že rekreační objekt je v dobrém stavu.

Pozemek parc. č. st. 168, na kterém objekt stojí, je ve vlastnictví Obce Mladeč. Pozemek je bez oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. 

 Přístup k objektu je možný přes pozemek parc. č. 637/12 ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy s.p.) a dále přes obecní pozemek parc. č. 464/57. Možnosti parkování jsou v širším okolí objektu. Příslušenstvím budovy je terasa.

Rekreační objekt je postaven na severozápadním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody).

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,56 MB)

1/3 chaty Mladeč, okres Olomouc 1/3 chaty Mladeč, okres Olomouc 1/3 chaty Mladeč, okres Olomouc 1/3 chaty Mladeč, okres Olomouc

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další poslední
Celkem: 44 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3273/11-159 do sekce Dražby

16.11.2019 | Dražba 169EX 3273/11-159 se uskuteční dne 9.1.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 6550/17-105 odročena na neurčito.

10.11.2019 | Dražba 169EX 6550/17-105 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 7677/13-141 do sekce Dražby

10.11.2019 | Dražba 169EX 7677/13-141 se uskuteční dne 6.12.2019 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc