Přidána dražba nemovitosti 169EX 2398/11-123 do sekce Dražby

7.7.2017

Popis nemovitých věcí:
a),b) § 3, 4, 9 stavební a jiné pozemky parcelní číslo st. 50, 198/10 a 198/11 katastrální území a obec Sulíkov, okres Blansko
Předmětem ocenění jsou pozemek parcelní číslo st. 50 zcela zastavěn objektem vepřína, parcela číslo 198/10 užívaná v jednotném funkčním celku s tuto stavbou a evidovaná jako manipulační plocha a parcela číslo 198/11, která navzdory evidenci (manipulační plocha) je užívaná jako přístupová zpevněná komunikace k objektu vepřína. Ocenění v souladu s § 9 zákona podle skutečného stavu a užití.
Celková plocha pozemků je přiměřená, území je rovinné, svažitost do 15%. Nebyly zjištěny žádné omezující vlivy na využití pozemků až na vysokou pravděpodobnost kontaminace půdy živočišnými výkaly. V místě je možnost napojení na síť elektrické energie, ta je ke dni ocenění odpojena. Zdrojem vody, ale jen užitkové, byla studna kopaná, umístěná cca 300 m od objektu na cizím pozemku, přívod vody je poškozen, studna vlivem chybějící údržby není použitelná. U stavby bylo hnojiště, do kterého byla svedena i vnitřní kanalizace stavby od WC a umyvadel. Okolní zástavba chybí, objekt stojí cca 200 m severozápadně od krajního domu vesnice. V obci Sulíkov není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.
c) § 12 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo st. 50 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko – hala typu L
Předmětem ocenění je objekt stojící mimo souvisle zastavěné území obce Sulíkov, užívaný od roku 1958 původně jako kravín, později přestavěn pro chov vepřů včetně porodnice a odchovny selat. Hala má hlavní loď – přízemní objekt obdélníkového půdorysu - zastřešený krovem, využívané bylo i podkroví, kde byla ustájená selata. Právě v době (kolem roku 1985), kdy byl objekt přestavěn na vepřín, byla zde přistavěná i porodna prasnic, v dalším přístavku haly bylo vymezeno i zázemí pro pracovníky, sklad krmiva apod. Objekt byl zásobován užitkovou vodou z vlastní studny, napojen na elektrickou energii, bylo zde hnojiště. Ke dni ocenění veškeré technické vybavení je odpojeno, rozkradeno, zničeno, hala byla cca před pěti léty ponechána svému osudu, volně přístupný objekt bez údržby podlehl devastaci a povětrnostním vlivům. Prvky PSV haly jsou zničené případně demontované, dnes v podkroví je vrstva sněhu, do haly trvale zatéká, zásadním způsobem jsou poškozeny i nosné prvky – stropní vazníky, střešní prvky. Současně obvodové stěny rozrušuje zemní vlhkost, vzhledem k typu provozu je navíc podlaží nasáknuté kejdou, neboť nefunkční hydroizolace umožňovala i prosakování močůvky do podloží. Nelze předpokládat další využití objektu k zemědělským účelům – stavba nesplňuje dnešní požadavky na chov hospodářských zvířat, jiný způsob využití je podmíněn tak rozsáhlými investicemi do objektu, že pravděpodobně ekonomicky výhodnější je demolice zbytků stavby. Opotřebení bude uvažováno v maximální výši 85 % z nákladové ceny stavby.
Přístup k objektu je možný pro osobní automobil po pozemku ve vlastnictví obce, prakticky se však ke stavbě jezdí po pozemku ve vlastnictví cizí fyzické osoby bez právního titulu.
Konstrukční řešení stavby:
Posuzovaný objekt je založen na betonových pásových základech, izolace proti zemní vlhkosti po životnosti. Konstrukční systém je stěnový z keramického zdiva v tloušťce 45 cm. Stropní konstrukce nad 1. NP. byla zde pravděpodobně vestavěna v době, kdy se objekt přestavoval na vepřín, požadavek světlé výšky stájí pro vepřín umožňoval snížit strop, což bylo provedeno pomocí ocelových sloupů, betonových vazníků a betonových stropních panelů. Střechu tvoří dřevěný krov s laťováním, krytina keramická taška, popřípadě plech nad přístavkem, klempířské konstrukce z plechu, kompletní.
Vnitřní příčky jsou provedeny taktéž z keramického zdiva. Nášlapné vrstvy ve vnitřních prostorech cementový potěr. Výplně otvorů převážně chybí nebo jsou poškozeny, nefunkční dveře v obvodovém zdivu jsou převážně svlakové. Fasádních cementová omítka i vnitřní omítky cementové jsou silně poškozené, sanitrují, odpadávají, obklady dochovány v umyvárně. Stropní konstrukce jsou rovněž ve většině prostor opatřeny poškozenými a rozrušenými omítkami.
Stavba je od inženýrských sítí odpojená, zůstal zde nefunkční elektrický bojler, umyvadla. K hlavní hale byly dostavěny zděné i dřevěné přístavky – sociální zázemí, sklady, které jsou rovněž silně zdevastovány. V přístavku zbudovaném jako porodna prasnic byl vlivem nedostatečného zajištění objektu ukraden plechový podhled a vytrhána tepelná izolace.
Objekty technické infrastruktury:
Přípojka el. energie, vody od studny, studna, hnojiště – vše po životnosti, nelze již použít.
Vedlejší stavby a venkovní úpravy:
Z venkovních úprav zde nalezneme zpevnění části povrchu parcely číslo 198/10 obalovaným asfaltem, kterým je opatřená i příjezdová cesta – parcela číslo 198/11.
Technický stav, vady a nedodělky:
Vzhledem ke stavu objektu i jeho příslušenství a s ohledem na skutečnost, že jakékoliv další využití zbytků stavby je velice nepravděpodobné, bude při výpočtu uvažováno s opotřebením ve výši 85 %. Zbytkovou hodnotu mají dřevěné prvky stavby, které mohou být dál využity, případně zpracovány na otop. V případě demolice objektu je nutno provézt průzkum podloží z hlediska průsaků močůvky a kejdy, předpokládám nutnost sanace podloží.
d) § 31 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo st. 61 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko - hala typu K
Objekt na parcele st. 61 – zastavěná plocha a nádvoří je ke dni ocenění užíván k odstavení zemědělské techniky a skladování zemědělských produktů. Kovová hala sestává z kovových sloupů, vetknutých do zděné omítané podezdívky, na sloupech jsou osazeny ocelové příhradové vazníky, celek, včetně střechy, je opláštěn trapézovými pozinkovanými plechy typu VSŽ. Klempířské prvky buď chybí, nebo jsou prorezivělé a vyvrácené, v objektu je část nášlapné vrstvy podlahy vybetonována, část je hliněná s prorůstající trávou. Okna ocelová jednoduše prosklená, vrata plechová. Najdeme zde rozvod elektrické energie světelné porušující veškeré bezpečnostní předpisy.
Technický stav, vady a nedodělky:
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení naprosto chybějící údržba nebrání užívaní stavby, uživatel se nezabývá ani nátěry nosných kovových prvků, které zvýšeným tempem podléhají korozi. Opotřebení 60 %.
e) § 31 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemcích parcelní číslo st. 64/3, st. 64/4, st. 64/5 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko – hala typu E
Přízemní nepodsklepený objekt je rozdělen do tří volných prostor, z části je užíván jako dílna pro opravu motorových vozidel, v části stavby je umístěna provozovna – obráběcí dílna, část objektu je užívaná jako sklad. Prostor obráběcí dílny byl nájemcem provizorně oddělen příčkami a laickým způsobem zateplen, tak, aby zde mohla výroba probíhat celoročně. Tato opatření a zdroj tepla – lokální kamna na tuhá paliva – náleží nájemci a nejsou předmětem ocenění.
Konstrukční řešení stavby:
Nosný systém objektu je montovaný z železobetonových skeletových tyčových prvků, strop tvoří žebrové kasetové stropní žb panely položeny ve spádu, střecha pult, krytina živičná, klempířské prvky pozinkovaný plech – rezavé. Západní stěna je zděná a opatřená cementovou omítkou, východní pak tvoří řada plechových vrat. Objekt je vestavěn mezi plechový sklad na severu a zděnou administrativní budovu na jihu. Okna kovová, část opatřená mříží, vrata plechová, vnitřní dveře plné v plechových zárubních. Povrch podlah gletovaný beton. Inženýrské sítě – v objektu je rozvod elektrické energie 230/400 V, systém topení náleží nájemci a není předmětem ocenění.
Technický stav, vady a nedodělky:
Skutečnost, že objekt je využíván nájemci, zabránila většímu chátrání stavby. Objekt má nosný systém žb, což garantuje i v případě, že zcela chybí údržba, statickou stabilitu stavby. Jedná se o nejzachovalejší část areálu, přesto je zde v několika místech lokálně poškozená krytina střechy. Opotřebení stavby 42 %.
f) § 31 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo st. 65 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko – budova typu F
Objekt na parcele číslo st. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, sloužil v původním zemědělském areálu jako sociální zázemí pro zaměstnance a kanceláře družstva. Zděná dvoupodlažní stavba cca z roku 1973 i dnes slouží jako zázemí osob, které v areálu pracují, jen ve 2. NP. objektu byl vestavěn provizorní byt, jeho vybavení nebude zahrnuto do ceny, neboť se jedná o investici nájemce v jeho vlastnictví navíc realizované v rozporu s územním plánem.
Konstrukční řešení stavby:
Posuzovaný objekt je založen na betonových pásových základech, s izolací proti zemní vlhkosti. Konstrukční systém je stěnový z keramického zdiva v tloušťce 45 cm. Stropní konstrukce nespalné, zastřešeno plochou střechou, krytina izolační pásy, klempířské konstrukce pozinkovaný plech.
Okna dřevěná původní zdvojená, část opatřená mřížemi, dveře původní, dřevěné, vchodové dveře do stavby jsou částečně prosklené, do uhelny vedou dveře plechové, vnitřní typizované v ocelové zárubni, křídla na bázi dřevní hmoty. Nášlapné vrstvy podlah PVC, cementový potěr, dobové dlažby. Povrchy stěn opatřeny původními omítkami, v sociálním zázemí dobové obklady.
Objekt je napojen na vodovod, odvod splašků do jímky, napojeno na elektrickou energii 230/400 V. V budově je rozvod SV i TUV, původní elektrický bojler dožil, současný bojler náleží nájemci. V objektu je systém ústředního vytápění, kotel ÚT na tuhá paliva, původní kotel byl nahrazen zařízením, které je rovněž majetkem nájemce. Stáří stavby 44 roků opotřebení stanoveno ve výši 60 % z nákladové ceny stavby – zanedbaná údržba.
Technický stav, vady a nedodělky:
Stav stavby odpovídá stáří, situace by byla mnohem horší, kdyby budova nebyla užívána. Díky 16 let trvajícímu nájemnímu způsobu užívání nájemce objekt v nejnutnější míře udržuje a postupně doplnil prvky PSV (bojler, kotel ÚT), díky kterým po celou dobu své existence lze stavbu užívat v souladu s původním účelem. Je zřejmé, že i další prvky PSV jsou morálně i technicky dožité (okna, dveře, podlahy, vybavení sociálního zázemí), jejich výměnou by došlo ke snížení energetické náročnosti objektu, ale investice by byla příliš rozsáhlá a vlastník ji není schopen uhradit. Zařízení ve vlastnictví nájemce, jak již bylo uvedeno výše, nebude započítáno do současného vybavení stavby.
g) § 16 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo st. 85 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko – vedlejší stavba
Objekt na pozemku parcelní číslo st. 85 - zastavěná plocha a nádvoří je užíván opět ke skladování, jedná se o ocelový přístřešek s konzolovitě předsunutou střechou. Nosnou část tvoří ocelové sloupy vetknuté do betonových patek, střechu vynáší ocelové nosníky, celek je oplechován trapézovým VSŽ plechem. Nášlapná vrstva podlahy beton, napojení na elektrickou energii světelnou. Objekt je v dobrém stavu, opotřebení 30 % z nákladové ceny stavby.
h) § 31 zemědělská stavba bez č.p./č.e. na pozemcích parcelní číslo st. 88/1, st. 88/2 v katastrálním území a obci Sulíkov, okres Blansko - hala typu K
Objekt na parcelách st. 88/1 a st. 88/2 – zastavěná plocha a nádvoří byl určen ke skladování zemědělských produktů. Kovová hala sestává z kovových sloupů, vetknutých do zděné omítané podezdívky, na sloupech jsou osazeny ocelové příhradové vazníky, celek, včetně střechy, je opláštěn trapézovými pozinkovanými plechy VSŽ. Klempířské prvky buď chybí, nebo jsou prorezivělé a vyvrácené, v objektu je nášlapná vrstva podlahy vybetonována. Okna ocelová jednoduše prosklená, vrata plechová. Najdeme zde rozvod elektrické energie světelné.
Technický stav, vady a nedodělky:
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení naprosto chybějící údržba nebrání užívaní stavby, kovové prvky a to především PSV, zvýšeným tempem podléhají korozi. Opotřebení 60 %.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor